Onboarding av nye medarbeidere – 6 tips for å lykkes

This is some text inside of a div block.

/

This is some text inside of a div block.

Onboarding av nye medarbeidere – 6 tips for å lykkes

Reade more

Nå skal den nyansatte introduseres til den nye stillingen sin og bli en del av organisasjonen og organisasjonskulturen. Det betyr at onboardingen handler om mye mer enn opplæring, ikke sant?

Et annet begrep som brukes om onboarding er organiasjonssosialisering, og kan defineres som «prosessen hvor et individ tilegner seg den sosiale kunnskapen og ferdighetene som er nødvendig for å påta seg en rolle i organisasjonen».

Vår erfaring er at onboarding har fått lite oppmerksomhet i forhold til rekrutteringsprosessen ved nyansettelser. Vi ser også at selve onboarding-begrepet brukes av noen organisasjoner i en meget avgrenset forstand, nærmest til å gi den nyansatte nøkkelkort og opplæring.

Den nyansatte er sulten og motivert for å komme seg raskt inn i arbeidsoppgavene og sin nye rolle. På den andre siden er det krevende, overveldende og slitsomt å være nyansatt. Som nyansatt har man ofte store forventninger, både til stillingen og seg selv.

Vi har satt opp en sjekkliste med 6 tips som du må få med deg for å sikre den nyansatte en god start:


1. Vær bevisst på valg av rollemodeller

Det handler om å koble den nyansatte opp med de riktige personene. Opplæringsansvarlig har åpenbart en stor betydning for å påvirke den nyansatte. Da gjelder det å ikke videreføre uvaner og uønsket adferd, men å lære av de som er dyktige og de som kan være et godt forbilde.

La det ikke bli en tilfeldighet hvem den nyansatte omgås sosialt, men deleger ansvar til den eller de personene du ønsker at skal underbygge bedriftens holdninger og verdier. Så, for all del, ikke la det være helt tilfeldighet hvem som tar med seg den nyansatte til lunsj!

2. La den nyansatte oppleve mestring

Det å oppleve mestring i en meget tidlig fase er en helt avgjørende suksessfaktor for den nyansattes evne og vilje til å holde ut i en krevende periode. Sekvensiell opplæring med små delmål som virker overkommelige er en måte å senke forventningene om egen prestasjon.


3. Vær bevisst den uformelle læringen og «taus kunnskap»

En del av kunnskapen den nyansatte skal lære seg er eksplisitt og lett å overføre, men en stor del av kunnskapen er også det vi kaller «taus kunnskap». Den tause kunnskapen læres gjennom erfaringer, som ved observasjon og egen praksis.

Et eksempel: Det er mye i en kundesamtale som ikke kan beskrives og forklares med ord. Du kan lære deg det grunnleggende du må vite om kunden, produktene og tjenestene virksomheten tilbyr dersom jobben du skal utføre er å håndtere kundehenvendelser, men kunnskapen om hvordan selve kundesamtalen skal håndteres i praksis blir i større grad internalisert etter hvert som du involveres personlig og håndterer flere kundesamtaler.

Uformell, intern læring som foregår i selve arbeidssituasjonen, er viktig. Ifølge Jennings 70:20:10-modell lærer vi kun 10% gjennom formaliserte kurs og programmer, 20% læring skjer gjennom andre, for eksempel ledere og kollegaer, og 70% gjennom å praktisere. En kombinasjon av gode læringsmetoder og læringsarenaer kan være tilgang på eksplisitt kunnskap (kurs, manualer, e-læringsprogrammer), observasjon av kollegaer og praksisfellesskap.


4. Reflekter med den nyansatte

Vi anbefaler at det gjennomføres refleksjonssamtaler både før og etter læringssituasjoner. Dette vil legge til rette for individuelle forskjeller og gi en mer effektiv læringssituasjon for den enkelte. En god refleksjon rundt disse erfaringene vil hjelpe den nyansatte til å fange opp ulike perspektiver og tilegne seg den tause kunnskapen som er nødvendig for optimal læring.


5. Vær en støttende leder

Å være nyansatt i en ny rolle i en ny organisasjon er spennende og utfordrende. Vi er alle forskjellige og reagerer ulikt i en slik situasjon. Det ligger et visst press på å prestere uten å ha forutsetninger for å kunne utføre rollen sin fullt og helt. Den nyansatte trenger en støttende leder, og dette er en helt unik mulighet for deg som leder å knytte den nye medarbeideren til deg. Snakk med personen, vær nysgjerrig og still spørsmål, og forsøk å finne ut hvordan du kan hjelpe den nyansatte videre i riktig retning.


6. Vær en ærlig og tydelig leder

Ikke vær redd for å komme med konstruktiv tilbakemelding, den nyansatte vil ha det! Det å være en støttende og relasjonsorientert leder er ikke en motsetning av å være en tydelig leder. Diffuse tilbakemeldinger innpakket i uklare beskjeder vil skape forvirring og usikkerhet.

Klare tilbakemeldinger som er ærlige og rettferdige vil oppfattes som god hjelp for den nyansatte på veien mot å bli en bedre medarbeider.

Vi i Appoint følger mange nyansatte og deres onboardingprosess hvert eneste år. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bruke vår erfaring til å hjelpe dine nyansatte i gang i en ny stilling.

Har du noen spørsmål?